• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Algemene woorwaarden

Artikel 1 - Identificatie Verkoper.
Fortcafé "De Batterie"
Sama De Wal BV
Wereldstraat 7
2880 Bornem
info@fortcafe-debatterie.be
BTW BE0704.589.093

IBAN BE66 7360 5108 7843
BIC KREDBEBB

De Consument verklaart 18 jaar of ouder te zijn.
De wet stelt in art. 6 §6 dat het verboden is om:
Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen.
Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.
Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.
(W. 10.XII.2009, art. 14)
Door het accepteren van onze verkoopvoorwaarden verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn. Sama De Wal BV is niet verantwoordelijk indien de consument niet aan deze voorwaarde voldoet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Consument zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.

Verkoper verkoopt enkel online aan consumenten die gedomicilieerd zijn in België.
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop.

Artikel 3 - Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw. en leveringskosten.

Artikel 4 – Aanbod
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.
De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.

Artikel 5 - Levering
De bestelde producten kunnen enkel worden geleverd in België, regio Klein-Brabant.
De goederen kunnen steeds afgehaald worden op onderstaand adres:
• Fortcafé "De Batterie", Fortbaan 2, 2870 Puurs-Sint-Amands.
Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de koper.

Artikel 6 - Klachten
Klachten kunnen steeds overgemaakt worden via mail, info@fortcafe-debatterie.be .

Artikel 7 – Garantie
Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.
De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.
Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. 

Artikel 8 – Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product ontvangen heeft.

Artikel 9 – Privacy
De door de Consument verstrekte persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden verwerkt om de overeenkomst tussen de Consument en de Verkoper, m.i.v. facturatie en levering van door de Consument gekochte producten, te kunnen uitvoeren.
De verkoper zal de gegevens van de consument niet voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De Consument maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade van de Consument als gevolg van de verspreiding van een virus via de webshop.
De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de Verkoper verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de Consument en de Verkoper. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper gevestigd is, bevoegd.